ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

Μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες και σημαντικές εφαρμογές του γεωαφρού EPS είναι στη θεμελίωση συμβατικών έργων, καθώς επίσης και έργων υποδομής.

Για τα έργα υποδομής οι εφαρμογές αναλύονται στις επιμέρους ενότητες:

  • Ελαφρά Επιχώματα09 04 img 0305
  • Μεταβατικά Επιχώματα

Στα συμβατικά έργα, όπως είναι οι θεμελιώσεις κτιρίων, μπορεί να καλύψει όλων των ειδών και τύπων τυπολογίες οι οποίες για λόγους απλοποίησης μπορούν να ταξινομηθούν στις:

  • Συμβατικές και
  • Radie

Και στις δύο περιπτώσεις μπορούμε να επιτύχουμε τα εξής βασικά πλεονεκτήματα:

  • Ταχύτητα
  • Οικονομία
  • Καθαριότητα
  • Αξιοπιστία 
  • Ενιαία αντοχή και συμπεριφορά του φορέα

Ο γεωαφρός EPS μπορεί να επιλύσει ακόμη και σύνθετα προβλήματα θεμελίωσης όπως επί παραδείγματι θεμελίωση ακροβάθρων γεφυρών σε εδάφη με χαμηλή φέρουσα ικανότητα, αντικαθιστώντας τις συμβατικές πανάκριβες μεθόδους θεμελίωσης (εξυγιάνσεις, πασσάλους, προφορτίσεις κ.λπ.).

Με τη χρήση γεωαφρού EPS κερδίζουμε: ΧΡΟΝΟ & ΧΡΗΜΑ


Συμβατική Θεμελίωση

Το 2008 ολοκληρώθηκε το Ερευνητικό Πρόγραμμα με θέμα:

«ΣΤΑΤΙΚΗ & ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

από το Ε.Μ.Π. / Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κων/νος Σπυράκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Επιστημονικός Συνεργάτης: Πρόδρομος Ψαρρόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Αντικείμενο της έρευνας ήταν η μελέτη της συμπεριφοράς της Διογκωμένης Πολυστερίνης (EPS) όταν αυτή χρησιμοποιείται ως υλικό πλήρωσης μεταξύ των πεδιλοδοκών θεμελίωσης κτιριακών οικοδομικών έργων.

09 04 01 109 0915 img

Στόχος ήταν να εξετασθεί η ευεργετική δράση του EPS στη διαστασιολόγηση της πλάκας (ισογείου ή υπογείου) η οποία εδράζεται επί πεδιλοδοκών, έτσι ώστε να επιλύσει χρόνια προβλήματα του χώρου των κατασκευών.

Εξετάστηκαν οι πλέον συνήθεις περιπτώσεις έργων θεμελίωσης οι οποίες ουσιαστικά καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των έργων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΑΚΩΝ (5m x 5m) ΜΕ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥΣ (0.30m x 1.00m)

Η ύπαρξη διογκωμένης πολυστερίνης κάτω από τις πλάκες θεμελίωσης πάχους 7 cm για δείκτη εδάφους Κεδ= 10.000 kΝ/m3 μειώνει δραματικά τη μέγιστη ροπή ανοίγματος σε ποσοστό της τάξης του 97 % (EPS 50), 99% (EPS 80) και 100 % (EPS 100) σε σχέση με την περίπτωση πλάκας πάχους 20 cm όπου δεν τοποθετείται γεωαφρός. Στην περίπτωση πιο δύσκαμπτου εδάφους με Κεδ=100.000 kΝ/m3, οι αντίστοιχες μειώσεις ανέρχονται σε 51 % (EPS 50), 91 % (EPS 80) και 94 % (EPS 100) για τις ροπές για την περίπτωση της κεντρικής πλάκας.
2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΑΚΩΝ (5m x 5m) ΜΕ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥΣ (0.25m x 0.70m)

Η ύπαρξη διογκωμένης πολυστερίνης κάτω από τις πλάκες θεμελίωσης πάχους 7 cm για δείκτη εδάφους Κεδ= 10.000 kΝ/m3 μειώνει δραματικά τη μέγιστη ροπή ανοίγματος σε ποσοστό της τάξης του 100 % (EPS 50), 98 % (EPS 80) και 99 % (EPS 100) σε σχέση με την περίπτωση πλάκας πάχους 20 cm όπου δεν τοποθετείται γεωαφρός.

Στην περίπτωση πιο δύσκαμπτου εδάφους με Κεδ=100.000 kΝ/m3, οι αντίστοιχες μειώσεις ανέρχονται σε 100% (EPS 50), 93% (EPS 80) και 95% (EPS 100) για τις ροπές για την περίπτωση της κεντρικής πλάκας.
3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΑΚΩΝ (4m x 7m) ΜΕ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥΣ (0.3m x 1.00m)

Η ύπαρξη διογκωμένης πολυστερίνης κάτω από τις πλάκες θεμελίωσης πάχους 7 cm για δείκτη εδάφους Κεδ= 10.000 kΝ/m3 μειώνει δραματικά τη μέγιστη ροπή ανοίγματος σε ποσοστό της τάξης του 96% (EPS 50), 98% (EPS 80) και 99% (EPS 100) κατά τη διεύθυνση x-x και 97% (EPS 50), 99% (EPS 80) και 100% (EPS 100) κατά τη διεύθυνση ψ-ψ σε σχέση με την περίπτωση πλάκας πάχους 20 cm όπου δεν τοποθετείται γεωαφρός.

Στην περίπτωση πιο δύσκαμπτου εδάφους με Κεδ=100.000 kΝ/m3, οι αντίστοιχες μειώσεις ανέρχονται σε 100 %(EPS 50), 94% (EPS 80) και 96 % (EPS 100) για τις ροπές για την περίπτωση του κεντρικού ανοίγματος κατά τη διεύθυνση x-x και 100% (EPS 50), 92% (EPS 80) και 94% (EPS 100) κατά τη διεύθυνση ψ-ψ σε σχέση με την περίπτωση πλάκας πάχους 20 cm όπου δεν τοποθετείται γεωαφρός.
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΑΚΩΝ 4m x 7m) ΜΕ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥΣ (0.25m x 0.70m)

Η ύπαρξη διογκωμένης πολυστερίνης κάτω από τις πλάκες θεμελίωσης πάχους 7 cm για δείκτη εδάφους Κεδ= 10.000 kΝ/m3 μειώνει δραματικά τη μέγιστη ροπή ανοίγματος σε ποσοστό της τάξης του 100 % (EPS 50), 97 % (EPS 80) και 98 % (EPS 100) κατά τη διεύθυνση x-x και σε 100 % (EPS 50), 98 % (EPS 100) και 99 % (EPS 100) κατά τη διεύθυνση ψ-ψ σε σχέση με την περίπτωση πλάκας πάχους 20 cm όπου δεν τοποθετείται γεωαφρός.

Στην περίπτωση πιο δύσκαμπτου εδάφους με Κεδ=100.000 kΝ/m3, οι αντίστοιχες μειώσεις ανέρχονται σε 100 % (EPS 50), 95 % (EPS 80) και 97 % (EPS 100) κατά τη διεύθυνση x-x και σε 100 % (EPS 50), 91 % (EPS 100) και 93 % (EPS 100) κατά τη διεύθυνση ψ-ψ σε σχέση με την περίπτωση πλάκας πάχους 20 cm όπου δεν τοποθετείται γεωαφρός.
5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΑΚΩΝ (6m x 6m) ΜΕ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥΣ (0.30m x 1.00m)

Η ύπαρξη διογκωμένης πολυστερίνης κάτω από τις πλάκες θεμελίωσης πάχους 7 cm για δείκτη εδάφους Κεδ= 10.000 kΝ/m3 μειώνει δραματικά τη μέγιστη ροπή ανοίγματος σε ποσοστό της τάξης του 100 % (EPS 50), 100 % (EPS 80) και 100% (EPS 100) σε σχέση με την περίπτωση πλάκας πάχους 20 cm όπου δεν τοποθετείται γεωαφρός. Στην περίπτωση πιο δύσκαμπτου εδάφους με Κεδ=100.000 kΝ/m3, οι αντίστοιχες μειώσεις ανέρχονται σε 98 % (EPS 50), 99 % (EPS 80) και 99% (EPS 100) για τις ροπές για την περίπτωση της κεντρικής πλάκας.
6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΑΚΩΝ (6m x 6m) ΜΕ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥΣ (0.25m x 0.70m)

Η ύπαρξη διογκωμένης πολυστερίνης κάτω από τις πλάκες θεμελίωσης πάχους 7 cm για δείκτη εδάφους Κεδ= 10.000 kΝ/m3 μειώνει δραματικά τη μέγιστη ροπή ανοίγματος σε ποσοστό της τάξης του 99% (EPS 50), 100% (EPS 80) και 100% (EPS 100) σε σχέση με την περίπτωση πλάκας πάχους 20 cm όπου δεν τοποθετείται γεωαφρός.

Στην περίπτωση πιο δύσκαμπτου εδάφους με Κεδ=100.000 kΝ/m3, οι αντίστοιχες μειώσεις ανέρχονται σε 97% (EPS 50), 99% (EPS 50) και 100% (EPS 100) για τις ροπές για την περίπτωση της κεντρικής πλάκας.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Η θεμελίωση με χρήση γεωαφρού σε σχέση με τις συνήθεις συνθήκες θεμελίωσης επιφέρει:

1. Μείωση κατά 80% σε οπλισμό ανοίγματος και στήριξης

2. Μείωση στον όγκο του σκυροδέματος κατά:

20% ΕΣΧΑΡΑ ΠΛΑΚΩΝ 5×5, 4×7 ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΙ 0.30×1.00

25% ΕΣΧΑΡΑ ΠΛΑΚΩΝ 5×5, 4×7 ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΙ 0.25 x 0.70

Δεδομένου, όμως, ότι απαιτείται ο ελάχιστος οπλισμός στην περίπτωση χρήσης είτε του EPS 50 ή του EPS 100, προτείνεται η επιλογή του οικονομικότερου εκ των δύο.

Επιπλέον οφέλη:

α) επιτάχυνση του χρόνου κατασκευής,

β) οικονομικότερη διαστασιολόγηση της πλάκας ισογείου ή υπογείου, και

γ) δυνατότητα ρεαλιστικής ανάλυσης της συμπεριφοράς του συστήματος θεμελίωσης.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΜΕ EPS
Διαμόρφωση Δαπέδου Θεμελίωσης (Ταμπάνι) Διαμόρφωση Δαπέδου Θεμελίωσης (Ταμπάνι)
Διάστρωση Σκυροδέματος Καθαριότητας Διάστρωση Σκυροδέματος Καθαριότητας
Τοποθέτηση Ξυλοτύπου Θεμελίωσης
Τοποθέτηση Οπλισμών Τοποθέτηση Οπλισμών
Σκυροδέτηση Θεμελίων ΧΩΡΙΣ Επικάλυψη Άνω Μέρους Σιδηροπλισμών
Αφαίρεση ξυλοτύπων (φθορά)
Επιχώσεις Φατνωμάτων σύμφωνα με Πρότυπη Μέθοδο (3α-Διαβροχη-Συμπυκνωση ανά 30 Εκ. Τοποθέτηση EPS
Επιμελής Καθαρισμός(Πλύσιμο) άνω Τμημάτων Πεδίλων  – Πεδιλοδοκών
Τοποθέτηση Σιδηροπλισμού Δαπέδου Υπογείου Τοποθέτηση Σιδηροπλισμού Δαπέδου Υπογείου
Σκυροδέτηση Σκυροδέτηση κουστούμι
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΜΕ EPS
ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1/10 ΧΡΟΝΟΥ
ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑΣ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΘΗΖΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΘΗΖΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΠΟΛΑΠΛΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ (ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ)
ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΚΩΝ ΠΛΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΚΟΔΟΚΩΝ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ~20CM ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΠΛΑΚΑΣ  7 CM
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Διαστάσεις πλακών: 5 m x 5 m , 4 m x 7 m

h1: Αρχικό πάχος πλάκας h1 = 20 cm → Τελικό πάχος πλάκας h1 =7 cm

h2: Πάχος σκυροδέματος εξομάλυνσης h2 =10 cm

Διαστάσεις πεδιλοδοκών:

bw x h: 0.25m x 0.7m & 0.30m x1.00m

hf: Ύψος φτερού πεδίλου

bf: Πλάτος φτερού πεδιλοδοκού

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Θεμελίωση χωρίς EPS

• πλάκα : 0.20 m x 225 m2 x 210 €/m3 ≈ 9.500 €

• γεμίσματα: 200 m3 x 20 €/m3 = 4.000 €

• ξυλότυποι : 50 m3 x 60 €/m3 = 3.000 €

Συνολικό κόστος = 16.500 €

Θεμελίωση με EPS50

• πλάκα : 0.07 m x 225 m2 x 210 €/m3 ≈ 3.300 €

• EPS50 : 200 m3 x 40 €/m3 = 8.000 €

Συνολικό κόστος = 11.300 €

09 04 01 109 0929 sta 09 04 01 109 0928 img

09 04 01 109 0934 img 2 09 04 01 109 0923 img

Πηγή Άρθρου:
epshellas.com/index.php/eps/geoafros/themeliosi