Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Η επιχείρηση ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε. που εδρεύει στην περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ εντάχθηκε στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ.  Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης, καθώς και σε branding και ψηφιακή προβολή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 80.030,13€ εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 40.015,06€ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
  • Αύξηση της κερδοφορίας της
  • Επέκταση της αγοράς με την προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
  • Εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
  • Αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
  • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
  • Δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.