Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Η επιχείρηση ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε. που εδρεύει στην περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ εντάχθηκε στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ.  Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης, καθώς και σε branding και ψηφιακή προβολή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 132.337,17 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 66.168,58 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Μεταφορικά μέσα

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
 • Αύξηση της κερδοφορίας της
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας
 • Επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
 • Εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
 • Αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • Δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.