Μεταβατικά Επιχώματα

09 06 dsc00986

Η χρήση του Γεωαφρού EPS σε τοίχους αντιστήριξης & κρηπιδοτοίχους έργων κτιριακών, λιμενικών, οδοποιίας, γεφυροποιίας κ.λπ. είναι ευρύτατα γνωστή τόσο στις Ευρωπαϊκές χώρες (Νορβηγία, Ολλανδία, Γερμανία) όσο και στην Ιαπωνία και στις Η.Π.Α. Η πρώτη εφαρμογή ελαφρών επιχωμάτων με Γεωαφρό EPS έγινε το 1972 στη Νορβηγία. Πιο συγκεκριμένα έχουν εκδοθεί και εφαρμόζονται από 40ετίας ειδικοί Κανονισμοί και Προδιαγραφές για τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή επιχωμάτων σε αυτοκινητοδρόμους και μεταβατικών επιχωμάτων σε γέφυρες με τη χρήση Γεωαφρού EPS.

09 06 cimg2395

Η χρήση Γεωαφρού διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) για την κατασκευή μεταβατικών επιχωμάτων σε μαλακά και συμπιεστά εδάφη προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, λόγω της ελαχιστοποίησης των επιβαλλόμενων φορτίων στο έδαφος στις εξής περιπτώσεις:

• TOIXOI ME ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (τοίχοι βαρύτητας, εύκαμπτα πετάσματα χωρίς αγκύρωση, κλπ.)

• ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΙ TOIXOI (τοίχοι υπογείων έργων, πτερυγότοιχοι – ακρόβαθρα γεφυρών, κλπ.)

Στη χώρα μας έχουν γίνει ήδη αρκετές και σημαντικές εφαρμογές σε μεγάλα έργα όπως στους τοίχους αντιστήριξης πρανών στην Κακιά Σκάλα, στην γέφυρα του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ περιοχή Σκάρφεια – Θερμοπύλες κ.α.
Το τεράστιο πλεονέκτημα που προσφέρει η χρήση του γεωαφρού στην κατασκευή μεταβατικών επιχωμάτων σε μεγάλα τεχνικά έργα είναι η μείωση της στατικής επιφόρτισης των επιχωμάτων σε ποσοστά μεγαλύτερα του 20%, καθώς επίσης η μείωση της δυναμικής επιφόρτισης (σεισμικής) σε ποσοστά μεγαλύτερα του 50%, (βλέπε σχετική τεκμηρίωση στις αντίστοιχες ενότητες).

Ειδικότερα σε έργα γεφυροποιΐας και λιμενικά η συνολική αντικατάσταση του εδαφικού υλικού στο μεταβατικό επίχωμα με EPS, είναι δυνατόν να μηδενίσει τις ωθήσεις, γεγονός που οδηγεί σε δραματική υποδιαστασιολόγηση των έργων, ή αντίστοιχα σε επιμήκυνση του χρόνου ζωής σε υφιστάμενα έργα.

Επιπλέον καθιστά βιώσιμα έργα που μελετήθηκαν με παλαιότερους (ευμενέστερους) κανονισμούς, αφού με την αντικατάσταση των μεταβατικών επιχωμάτων με EPS, υπερκαλύπτονται οι νέες απαιτήσεις ασφαλείας.

09 06 296400809 06 2963003

Πηγή Άρθρου:

epshellas.com/index.php/eps/geoafros/metavatika-epichomata

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ