Στατική Μόνωση

Οι θερμομονωτικές ιδιότητες της διογκωμένης πολυστερίνης είναι γνωστές εδώ και αρκετές δεκαετίες και χρησιμοποιείται ευρέως σε εφαρμογές οικοδομικών έργων. Αντίθετα, είναι πολύ λίγο (ή και καθόλου) γνωστό ότι το γεωσυνθετικό αυτό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο μόνωσης (συμπιεστό παρέμβλημα) σε έργα Πολιτικού Μηχανικού έναντι τόσο ΣΤΑΤΙΚΩΝ όσο και ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ εδαφικών φορτίσεων.

09 02 229 afb. 05 eps fr tiefbauandungen

Σημαντική πρόοδος έχει συντελεστεί κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες στις εφαρμογές διογκωμένης πολυστερίνης για τη μείωση των στατικών εδαφικών ωθήσεων σε κατασκευές εδαφικής αντιστήριξης (τοίχοι αντιστήριξης, ακρόβαθρα γεφυρών, τοιχώματα υπογείων χώρων). Στις συγκεκριμένες εφαρμογές, το υλικό τοποθετείται με τη μορφή ορθογωνικών πρισμάτων στην πίσω πλευρά της κατασκευής παρεμβαλλόμενο μεταξύ κατασκευής και εδάφους και γι’ αυτό το λόγο ονομάζεται “συμπιεστό παρέμβλημα». Η παρουσία του επιτυγχάνει την ελαχιστοποίηση των πλευρικών εδαφικών ωθήσεων με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ευστάθειας της κατασκευής και τη μείωση των διαστάσεων της και επομένως και του κόστους της.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης (ΕPS) συνεργάζεται και υποστηρίζει, κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, την έρευνα του Εργαστηρίου Γεωτεχνικής Μηχανικής, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Αντικείμενο της συνεργασίας αποτελεί η ανάπτυξη τεχνικών λύσεων οι οποίες χωρίς να απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και ειδικά μέσα κατά την κατασκευή οικοδομικών και άλλων τεχνικών έργων παρέχουν προστασία έναντι των στατικών ωθήσεων.
Λόγω της παρουσίας του EPS, οι στατικές οριζόντιες ωθήσεις μειώνονται μερικώς, αφού το έδαφος είναι δυνατόν να παραμορφώσει περισσότερο το EPS και συνεπώς να κινητοποιήσει τις ενεργές ωθήσεις σε μεγαλύτερο βαθμό.

Η μείωση αυτή κυμαίνεται μεταξύ 5% και 30%, καθ’ ύψος του τοίχου. 

Αναλύσεις κόστους- οφέλους έχουν δείξει ότι η ως άνω βελτιωμένη συμπεριφορά των κατασκευών έχει ως αποτέλεσμα μειώσεις του συνολικού κόστους κατασκευής (δηλαδή συμπεριλαμβανομένου και του κόστους των παρεμβλημάτων διογκωμένης πολυστερίνης) 30% ή και περισσότερο. Βέβαια το κόστος από την αποφυγή των ζημιών είναι συνήθως ανυπολόγιστο αφού εδώ συμπεριλαμβάνεται η ανθρώπινη ζωή.
Γίνεται φανερό ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή της διογκωμένης πολυστερίνης αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε έργα οδοποιίας (που περιλαμβάνουν δεκάδες χιλιομέτρων κατασκευών εδαφικής αντιστήριξης) αλλά και σε οικοδομικά έργα.

Η χρησιμοποίηση παρεμβλημάτων διογκωμένης πολυστερίνης, αναμένεται να οδηγήσει σε κατασκευαστικές λύσεις μεγαλύτερης ευστάθειας σε συνδυασμό με σοβαρές μειώσεις κόστους. Επιπλέον θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι δυνατόν η εφαρμογή να εφαρμοστεί και εκ των υστέρων, δηλαδή σε ήδη έτοιμες κατασκευές βελτιώνοντας έτσι την στατική τους συμπεριφορά.

   Τοίχος βαρύτητας           Τοίχος πρόβολος         Ακρόβαθρο γέφυρας       Τοίχωμα υπογείου
staticinsulation1

 Σχήμα 1. Τύποι κατασκευών εδαφικής αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Πηγή Άρθρου:

epshellas.com/index.php/eps/geoafros/statiki-monosi

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ