Μύθοι και πραγματικότητα

Θερµοµόνωση και «άκαυστα» υλικά

Με αφορµή πρόσφατα δηµοσιεύµατα ύποπτης σκοπιµότητας, ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος ∆ιογκωµένης Πολυστερίνης EPS αισθάνεται την υποχρέωση να ενηµερώσει υπεύθυνα και αντικειµενικά την κοινή γνώµη, σε ότι αφορά τις απαιτήσεις πυροπροστασίας των Σύνθετων Συστηµάτων Εξωτερικής Θερµοµόνωσης (ΣΕΘ ή ETICS) στα κτίρια. Όλοι µας γνωρίζουµε από τις τάξεις του γυµνασίου, ότι ∆ΕΝ υπάρχουν «άκαυστα» υλικά. Αντιθέτως όλα τα υλικά έχουν σηµείο ανάφλεξης σε συγκεκριµένες συνθήκες. Μάλιστα σε περιπτώσεις πυρκαγιών σε κτίρια που ο φέρων οργανισµός είναι από χάλυβα ή οπλισµένο σκυρόδεµα και δεν έχουν καταρρεύσει, είναι απαραίτητος ο έλεγχος της στατικής του επάρκειας προκειµένου να γίνουν οι αναγκαίες επισκευές για την αποκατάστασή του, όπου είναι εφικτό. Οι κανονισµοί πυροπροστασίας όλων των χωρών προβλέπουν, ανάλογα µε την χρήση των κτιρίων, τις απαιτήσεις για τα υλικά και τα συστήµατα µε τα οποία κατασκευάζονται και εξοπλίζονται τα κτίρια. Ειδικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο, οι κανονισµοί αυτοί βασίζονται στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία καθορίζουν και τις αναγκαίες δοκιµές προκειµένου τα υλικά και τα συστήµατα να κυκλοφορούν στην αγορά και να τοποθετούνται στα κτίρια. Βεβαίως πουθενά δεν υπάρχει ο όρος «άκαυστα». Ο ελληνικός κανονισµός Π.∆. 71/88 ως συνήθως ∆ΕΝ έχει εναρµονιστεί µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και επιπλέον ο συντάκτης του σε ένα σηµείο αναφέρεται σε «άκαυστα» υλικά, την στιγµή που είναι κοινώς γνωστό ότι ακόµη και στα πυροδιαµερίσµατα δηµόσιων χώρων, πλοίων και κτιρίων υψηλού κινδύνου, τίθενται χρονικά όρια αντοχής των συνήθως χαλύβδινων διαχωριστικών σε 30’, 60’ κ.λπ. Συνεπώς οι ισχυρισµοί περί «ακαύστων» υλικών αποτελούν µύθο που αποβλέπει αποκλειστικά στην παραπληροφόρηση του κοινού και στη δηµιουργία µονοπωλιακών συνθηκών αγοράς. Η πραγµατικότητα σε ότι αφορά τις απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά των Σύνθετων Συστηµάτων Εξωτερικής Θερµοµόνωσης (ΣΕΘ ή ETICS) στα κτίρια, καθορίζονται από την ευρωπαϊκή οδηγία τεχνικής αξιολόγησης ETAG 004/2013, σύµφωνα µε την οποία ΟΛΑ τα συστήµατα ΣΕΘ ή ETICS θα πρέπει να αξιολογούνται σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13501-1 και να διαθέτουν Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ΕΤΑ). Επιπλέον σύµφωνα µε τον κανονισµό 305/2011 οφείλουν να ακολουθούν το σύστηµα αξιολόγησης της επίδοσης 1 (Σύστηµα 1), δηλαδή ο έλεγχος ποιότητας παραγωγής να διενεργείται σε εξαµηνιαία βάση από κοινοποιηµένο φορέα στη CEN και να φέρουν σήµανση CE. Ειδικά δε για την διογκωµένη πολυστερίνη EPS προβλέπεται επιπλέον να είναι αυτοσβενύµενη, δηλαδή ελλείψη εστίας πυρός να σβήνει µόνη της. Η ακρίβεια όλων των ανωτέρω επιβεβαιώνονται από τα κατωτέρω στατιστικά στοιχεία που περιλαµβάνονται σε µελέτη ανεξάρτητου ινστιτούτου και δείχνουν τα αποτελέσµατα και τις τάσεις της αγοράς σε δύο µεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, την Γαλλία µε 3,5 εκατοµ. µ2 και την Γερµανία µε 42 εκατοµ. µ2.

mythoi-pragmatikotita

Η προτίµηση στα Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης µε διογκωµένη πολυστερίνη EPS (Styropor) είναι προφανής και σαφώς ∆ΕΝ τίθεται θέµα ΜΗ τήρησης των κανονισµών πυροπροστασίας Πανευρωπαϊκά. Κατωτέρω παρουσιάζονται δύο αποσπάσµατα από τις ΕΤΑ της ίδιας εταιρείας µε διογκωµένη πολυστερίνη EPS (Styrofoam) και µε πετροβάµβακα MW. Η ταυτότητα της εταιρείας έχει καλυφθεί για λόγους αντικειµενικότητας.

myhtoi-pragmatikotita1

Όπως διαπιστώνουµε τα αποτελέσµατα των δοκιµών σε φωτιά µε την ίδια µεθοδολογία έχουν παρόµοια αποτελέσµατα αφού και τα δύο υλικά αξιολογούνται ως αυτοσβενύµενα και βεβαίως ΟΧΙ «άκαυστα» όπως ισχυρίζονται ορισµένοι στη χώρα µας, µε σκοπό την παραπληροφόρηση και την χειραγώγηση της αγοράς. Συνεπώς η ασφάλεια των κτιρίων δεν καθορίζεται από τα συµφέροντα του ενός, αλλά από την πιστή εφαρµογή των κανονισµών και των προτύπων, τόσο στα υλικά όσο και στα συστήµατα.

ΟΛΑ τα Σύνθετα Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης (ΣΕΘ ή ETICS) που διαθέτουν ΕΤΑ και CE στο Σύστηµα 1, είναι απόλυτα ασφαλή για όλα τα κτίρια.